Лизингээр бараа хэрхэн худалдан авах вэ

Лизингийн зөвлөгөө

 Лизингийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас 72724499


1. Та  худалдан авахыг хүсэж буй бараагаа сонгож НЭХЭМЖЛЭХ авна.
2. Өөрийн харилцдаг банкийг сонгон шаардлагатай бичиг баримтаа бүрдүүлнэ. /банк нь таны авсан барааг барьцаа болгодог бөгөөд та зээлийг сар бүр тэнцүү хувааж төлнө/

Хаан банк


Хүү  сарын    1.5-1.7%
Хугацаа 30сар хүртэл
Хэмжээ байхгүй
Урьдчилгаа төлбөр 3.000.000- хүртэл 0%, 3.000.001-с дээш 10%

Бүрдүүлэх материал


1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Өөрийн иргэний үнэмлэх /гэр бүлийн хүний хамт/
3.Цалингийн орлоготой бол нийгмийн даатгалын  дэвтэр (эх хувь) /сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад ажиллаж НДХ  баталгаажуулсан байх шаардлагатай
4.Албан байгууллагын тодорхойлолт /Байгууллагын хаяг, утастай албан бланк дээр албан тушаал, үндсэн цалингийн дүнг тусгасан байх/,
5.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/
6.Зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга /Өмнө зээл авч байсан бол/
 

Хас банк

Хүү сарын  2.1-2.5%
Хэмжээ байхгүй
Хугацаа 36 сар хүртэл

Бүрдүүлэх материал

1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Зээлийн өргөдөл /маягтаар/
3.Цалингийн тодорхойлолт /маягтаар/   сүүлийн нэг жил тухайн байгууллагад ажиллаж НДДэвтэр баталгаажуулсан байх/
4.Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
5.Нэг хувь цээж зураг /Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан байх
6.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/

Голомт банк


Хүү  сарын 2.1%
Хугацаа 18 сар хүртэл
Хэмжээ 3.000.000 төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр  20%

Бүрдүүлэх материал


1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /гэр бүлийн хүний хамт /
3. Цээжзураг 1% сүүлийн 3 сард авхуулсан
4. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
5.Худалдан авах барааны урьдчилгаа төлбөрийн баримт
6.Ажил эрхлэлтийн болон цалингийн тодорхойлолт
7.Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар.
8.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/
9. Шаардлагатай бусад бичиг баримт
 

Төрийн банк

Хүү  сарын 1,5-1,7%
Хугацаа 24 сар хүртэл
Хэмжээ 5.000.000 төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр  2.000.000- хүртэл 0% 2.000.001-с дээш 15%

Бүрдүүлэх материал


1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Зээл хүссэн өргөдөл, анкет маягтаар
3.Өөрийн болон гэр бүлийн хүний цахим иргэний үнэмлэх
4.Нэг хувь цээж зураг
5.Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
6.Цалингийн тодорхойлолт /хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн хамт/
7.Нийгмийн даатгалын дэвтэр
8.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/
9. Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримт

 Лизингийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас 72724499